De Bossche Volkspartij (BVP) presenteert u graag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.

Het is de eerste keer dat wij als nieuwe partij in Den Bosch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november 2014.

Kies voor ons, want zolang de kiezer op de gevestigde partijen blijft stemmen zal het nooit beter worden, eerder slechter. Het totale vertrouwen in deze politiek is toch weg. Wat kan de gewone burger doen? Toekijken en betalen!

 

1. Bestrijden van armoede in Den Bosch

Dit betekent voor ons:
Dat wij opkomen voor de Bosschenaren die het financieel moeilijk hebben omdat ze niet rond kunnen komen met hun schamele uitkering of inkomen en daardoor geen deel kunnen uitmaken van het dagelijks leven zoals iedereen.

Dit willen we bereiken door:

 • Creëren van inkomensondersteunende maatregelen zoals:
 • Hondenbelasting afschaffen
 • Vrijstelling gemeentelijke belastingen en heffingen.
 • Extra huurverlaging voor de sociale sector en ondersteuning voor hen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
 • Eenvoudigere en soepelere regels om betaalde klusjes aan te nemen zonder dat er direct gekort wordt op inkomen.
 • Financiële ondersteuning van noodgevallen in plaats van nutteloze subsidies verstrekken.
 • Premie aanvullende ziektekosten vanuit de bijzondere bijstand vergoeden, ook voor zelfstandigen die het zwaar hebben.
 • Noodopvang uitbreiden voor individuen en families die door overmacht uit huis gezet zijn. Sociaal gezien kan dan een gezin niet ondergebracht worden bij het inloopschip.
 • Anonieme hulp van welgestelde personen die een gezin voorzien van sociale, algemene en/of dringende hulp. (bijvoorbeeld het hele gezin een jaar laten sporten, studie, kleding, etc.)
 • Geven van goede voorlichting over bestaande voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken via diverse media, instellingen e.a.
 • Geven van een duidelijk overzicht waar burgers terecht kunnen voor inkomensondersteunende maatregelen.
 • Creëren van voorzorgsmaatregelen waardoor mensen niet zo snel in de schulden terecht komen door het geven van preventieve trainingen, cursussen en voorlichting in samenwerking met de Kredietbank Den Bosch.

2. Versterken van de zorg voor ouderen

Dit betekent voor ons:
Dat wij opkomen voor vitale ouderen en ouderen die afhankelijk zijn van zorg in Den Bosch om ervoor te zorgen dat er voldaan wordt aan hun behoefte.

Dit willen we bereiken door:

 • Tegengaan van eenzaamheid en activiteiten stimuleren voor ouderen om deel te blijven nemen in de maatschappij.
 • Handhaven goede zorg voor ouderen.
 • Zorg voor ouderen moet er zijn die dat nodig heeft, en mag nooit afhankelijk zijn van hun portemonnee.
 • Het tegengaan van het sluiten van verzorgingshuizen.
 • Inzetten voor goede en gekwalificeerde hulp. Bijvoorbeeld gezinshulp en mantelzorg. Vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden inzetten voor huishoudelijke taken e.d.
 • Ouderen wegwijs maken in de digitale wereld van internet, telebankieren, en e-mailen via ICT projecten in samenwerking met scholen, vrijwilligers en jongeren.
 • Garanderen van woon- en andere WMO voorzieningen, zowel thuis als in zorgtehuizen op basis van het loslaten van de budgettaire neutraliteit.
 • Ouderen nooit en te nimmer scheiden bij plaatsing in verzorgingstehuis.
 • Kwaliteit van keukentafelgesprekken (Participatiewet) garanderen en monitoren.
 • Sociale voorzieningen behouden en indien nodig uitbreiden.
 • Meldpunt eenzaamheid opzetten.

3. Een veilige en leefbare omgeving voor jong en oud

Dit betekent voor ons:
Terugdringen van overlast en opkomen voor de veiligheid en geborgenheid in Den Bosch. We voelen ons niet meer veilig.

Dit willen we bereiken door:

 • Niet nog meer bezuinigen op het onderhoud van de stad zodat de leefkwaliteit blijft bestaan en verloedering van buurten tegen wordt gegaan.
 • Meldpunt opzetten voor ouderen die zich onveilig voelen.
 • Meldpunt opzetten voor kinderen die gepest worden, faciliteren en bemannen door vrijwilligers. (voorbeeld meld misdaad anoniem)
 • Bij criminaliteit, bij escalaties tussen groeperingen en bij het lastig vallen van hulpdiensten direct zero tolerance beleid toepassen.
 • Stimuleren van onderlinge sociale controle door goed gedrag te belonen. Bijvoorbeeld door periodiek een straat het predicaat ‘sociale straat van de maand ’ te verlenen. Dit komt de uitstraling van de straat en buurt ten goede.
 • Omzien naar elkaar door een degelijke en afgestemde maatschappelijke opvang te garanderen.
 • Voldoende toezicht op plekken waar dit nodig is, bijvoorbeeld door het extra plaatsen van camera’s (zo nodig mobiele camera’s) tijdens evenementen en incidentele festiviteiten waar grote groepen mensen bij elkaar komen. Aanpakken van lastpakken en veelplegers. Monitoren van uitgaanspubliek.
 • Preventief en met regelmaat controleren risicogebieden en direct actie, aanpakken niet (blijven) pamperen.
 • Snelrecht en supersnelrecht toepassen.
 • Frequente controles in 30 km zones en het (her)aanbrengen van snelheid beperkende maatregelen en oversteekplaatsen.
 • Gebiedsverbod overlastgevers en monitoren draaideurcriminelen.
 • Communiceren MET en niet OVER bewoners, door inspraak van de burger te stimuleren en navraag te doen naar hun mening.
 • Ouders laten opdraaien voor overlast en gedrag van hun kinderen, door voor geleden schade op te laten draaien, sancties bij herhaling toepassen en directer informeren en hulp bieden.
 • Geen nieuwe opvang verslaafden in woonwijken maar geconcentreerde opvang buiten de wijken.
 • Een Psychiliance invoeren, nieuw woord voor een ambulance voor psychische noodhulp. Iemand die met directe psychische problemen kampt wordt vaak opgehaald of aangehouden door de politie. Door een psychische ambulance in te zetten (Psychiliance) voorkomen we dat er imagoschade door schaamte  ontstaat. Ervaren mensen kunnen onmiddellijk psychische noodhulp verlenen.
 • Internetlessen voor basisschool leerlingen. Het internet wordt drukker en gevaarlijker, met name voor kinderen.
 • Verplichte reanimatie cursussen invoeren op voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Te vaak sterft iemand bij een hartstilstand omdat er weinig mensen kunnen reanimeren.
 • Fietsbeleid aanpakken. Binnenstad tweewielervrij maken (scooters en fietsen). Voornamelijk de kleinere straatjes van de binnenstad en tijdens de Bossche warenmarkt.
 • Meer fietsenstallingen voor gratis parkeren met bewaking.
 • Geen schotelantennes op flats, bedrijven of woningen in de gemeente. Soms staan hele flats vol met lelijk verroeste schotels.
 • Naast de buurtagent ook aanspreekpunten organiseren waar men met problemen van overlast terecht kan.

4. Subsidie verstrekking

Dit betekent voor ons:

Gelijke monniken gelijke kappen, oftewel betere verdeling en toekenning van subsidies tussen diversiteit binnen diverse culturen.
Dit willen we bereiken door:

 • Alleen daar waar nut en noodzaak bewezen is wordt subsidie verstrekt.
 • Voor niet inwoners of ondernemers van de gemeente ’s-Hertogenbosch is geen subsidieverstrekking mogelijk.
 • Tussentijdse controles op verstrekte subsidies en subsidies in delen verstrekken.
 • Wij zijn tegen de zogenaamde subsidie slurpers en uitgaven aan bepaalde culturele activiteiten waar menig Bosschenaar niet direct op zit te wachten.
 • Geen subsidies voor algemene (culturele) evenementen. Elk evenement dient  risicodragend te zijn voor de organiserende instantie. Ook bestaande evenementen zoals Jazz in Duke Town, het Bosch Winterparadijs, Bourgondisch Den Bosch, Mirakels Spektakel of Theaterfestival Boulevard.
 • Geen dure culturele uitgaven zoals o.a. aan het “centrum voor kunst” of aan kunstwerken en kunstenaars.
 • Subsidies verstrekken alleen als er een volksbelang is.
 • Betere verdeling van subsidie gelden, voor iedereen gelijke toekenning, af van de zgn. elite cultuur.
 • Geen hoge salarissen toekennen aan o.a. projectleiders van stichtingen, directeuren van gesubsidieerde evenementen of stichtingen.

5. Sport en cultuur

Dit betekent voor ons:

Bevorderen van sport. Iedereen moet in staat gesteld worden om sport uit te kunnen oefenen om een sportief leven te kunnen leiden en afleiding te hebben. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sport levert een belangrijke bijdrage voor jong en oud, op het gebied van welzijn, gezondheid en bewustwording van sportieve winst en verlies hetgeen goed is voor de algemene solidariteit.

Dit willen we bereiken door:

 • Gymlessen in de woonbuurt geven door deskundige sportbegeleiders, gymzalen toegankelijker te maken en oplossing zoeken voor een gymzaal in de binnenstad en Zuid.
 • Geen duur schoolbusvervoer om kinderen van school naar de gymzaal te brengen.
 • Zorgen voor meer evenementen voor jongeren in de stad.
 • Toekenning van evenredige verdeling van middelen aan sportclubs.
 • Zorgen voor eigen middelen door sponsoring (niet alleen van ondernemers) maar ook door de buurtgenoten.
 • Ondersteuning van middelen voor sportclubs of verenigingen die willen samenwerken.
 • Evenredige verdeling van toewijzing gemeentegelden onder de sportclubs. Niet alleen als gemeente  flink financieel uitpakken wanneer er grote Olympische prestaties door sporters van onze worden geleverd. Dan is er wel geld beschikbaar want Den Bosch moet op de kaart..
 • Extra financiële  ondersteuning bieden aan clubs of verenigingen die openstaan voor samenwerking met andere clubs of verenigingen.
 • Den Bosch een sportieve stad te laten zijn voor haar inwoners en bezoekers.

6. Overheid, burgerparticipatie, inspraak en communicatie

Dit betekent voor ons:

Openheid en transparantie over overheid- en gemeenteaangelegenheden. Bewoners moeten vanaf het begin af aan betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Wij willen af van het imago dat de Bosschenaar de belastingbetaler is.

Dit willen wij bereiken door:

 • Geen dure projecten opstarten waar de inwoners van de stad niet of nauwelijks baat bij hebben. Geef de beleidsmakers en gevolmachtigden van de gemeente een opleiding voor ondernemerschap. Laat deze personen zich ontfermen over nieuwe projecten enz. zodat er geen “lekkage” meer ontstaat ten koste van de bewoners. Een ambtelijk apparaat heeft geen of te weinig kennis op dit gebied, dus laat dat dan ook aan een specialist over. Stoppen van de “graaicultuur”.
 • Geen achterkamertjes politiek bedrijven (dubbele agenda’s erop na houden).
 • Het gewone volk meer bij de politiek betrekken. Burgers medezeggenschap geven bij besluitvorming en inzicht geven in de politiek. Duidelijke taal communiceren tussen gemeente en burger.  Goede en weloverwogen besluiten nemen.
 • Verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren afrekenen en beoordelen op foutieve resultaten, en indien gegrond ontslaan zonder wachtgeld toekenning. De gemeente gooit jaarlijks miljoenen weg aan prestige projecten. Miljoenen euro die worden verbrast, dat is toch zonde?   En wij burgers maar betalen, maar ach wij zijn makke schapen die alles slikken en het financieel weer ophoesten.
 • Beleid moet geen wanbeleid zijn, daar lijkt het nu regelmatig op gezien de mislukte projecten en eindeloze uitstel van besluitvorming zoals toewijzing theatergebied, nieuwe  bibliotheek,  put op de markt en Agoraplan (GZG terrein)
 • Het inzetten van extra controleurs. Wie controleert de controleur? Dit wordt op dit moment niet gedaan.
 • ABTC de Algemene Bossche Taxi centrale. Er komt één overkoepelende organisatie (ABTC) waarbij iedere taxichauffeur verplicht aangesloten wordt. Er komt één uniform, die iedere chauffeur verplicht draagt. Er komt één uitstraling op de taxi’s. Er komt één vergunningensysteem die de chauffeurspassen verstrekt. Niet voldoen aan de normen, waarden, gedragscodes en regels betekent intrekken licentie.
 • Geen extra Polen of Oostblokhotel binnen de gemeente.
 • Een dependance van stadskantoor in de nieuwe dorpen die bij de gemeente komen.
 • Frequente afstemming van lopende en bestaande zaken realiseren, goede communicatie en overleg over de voortgang van (nieuwe) ontwikkelingen met de vertegenwoordigers van de diverse instellingen en organisaties van de nieuwe gemeenten Vinkel en Nuland.

7. Ondernemers

Dit betekent voor ons:
Dat de ondernemer en zijn ondernemerschap belangrijk is voor de stad en behouden dient te blijven.

Dit willen wij bereiken door:

 • Geen nutteloze en onzinnige regels voor de ondernemers.
 • Meer vrijheid en zelfstandigheid verlenen aan de marktkooplieden, horecabedrijven( terrassenbeleid) en winkeliers
 • Niet meteen beboeten bij een kleine overtreding, alsof de ondernemers criminelen zijn.
 • Sneller verlenen van vergunningen, en niet speciaal “bevriend” hoeven te zijn om snel een vergunning verleend te krijgen. Denk aan horeca etablissement naast boekhandel Andre Heinen, was zo gepiept.
 • Zuinig te zijn op oude traditionele familiebedrijven en financiële ondersteuning zo nodig bieden bij dreigend faillissement. Weg met de grote ketenbedrijven die de kleine ondernemer verdringen.
 • Het eenvoudiger op gang helpen van kleine bedrijven, waarbij micro kredieten eenvoudiger verstrekt kunnen worden.
 • Aanbestedingen bij twijfel gunnen aan de Bossche ondernemers.
 • Financiële ondersteuning vanuit de gemeente bij dreigend faillissement.
 • Monitoren van armoede onder ondernemers.
 • Leegstaande panden lagere huurprijzen stimuleren.
 • Opzetten van klussenbank voor inwoners en ondernemers. Kostenbesparend voor woningaanpassingen mindervaliden en ouderen.
 • Eenvoudigere mogelijkheden om bestemmingsplannen aan te passen of te veranderen.
 • Eerst bedrijven uit de gemeente inschakelen bij bijvoorbeeld onderhoud groenvoorzieningen, openbare werken of bouwwerkzaamheden.
 • Kijken naar de mogelijkheid om bij aanbestedingen minimaal 30% werknemers uit de gemeente in te zetten.
 • Toegankelijkheid van busvervoer van en naar het centrum nog groter maken. (uitstapplaatsen op de Markt)

8. Financiën

Dit betekent voor ons:
Dat er alleen gelden kunnen worden uitgegeven wanneer deze er ook zijn. Geen onzinnige uitgaven. Onze dure belastingcenten dienen goed te worden besteed.
Dit willen wij bereiken door:

 • Eerst de  (hulpbehoevende) inwoner  helpen en dan verder aan de uitstraling van de stad werken.
 • Geen nieuwe (grote) projecten opstarten zonder nut of noodzaak daarvan.
 • Eerst zorgen voor een goede onderbouwing van de beoogde financiën voor de start van een project en de voortgang en afspraken blijvend monitoren. Niet achteraf aankomen met onvoorziene kosten en mislukkingen zoals bij het project “Bartenbrug”.
 • Deskundige en goede beoordeling van de toewijzing en besteding van de WMO gelden, goede uitvoering van de Participatiewet (jonge gehandicapten en minder validen). Keukentafelgesprekken monitoren. Kwaliteit van hulp blijvend garanderen.
 • Zorg voor en aan hen die het echt nodig hebben.
 • Geen belasting verhogende maatregelen.
 • Geen belasting verhoging.
 • Belasting verlaging.
 • Salarissen en vergoedingen van wethouders en raadsleden gedurende de gehele raadsperiode niet verhogen en indexeren.

9.  Duurzaamheid en milieu

Dit betekent voor ons:

Dat in Den Bosch rekening wordt gehouden met een gezond milieu. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid zal er aan de eisen van duurzaamheid dienen te worden voldaan.

 • De uitstoot van CO2 gassen terugdringen door de maximum snelheid die nu geldt terug te brengen  op en rondom de autowegen van Den Bosch.
 • Het laden en lossen in de binnenstad aan banden leggen door vastgestelde laad en los tijden.
 • Toepassen van duurzame energie daar waar mogelijk.
 • Eenvoudiger vergunning verlenen aan buitengebieden voor boeren of bewoners die gebruik willen maken van duurzame energie.
 • Duurzame energiemogelijkheden worden in de plaats gebouwd van gebruik. Er mag bijvoorbeeld geen windmolenpark komen in Vinkel of Nuland ten gunste van de inwoners van de stad Den Bosch.

 

De Bossche Volkspartij staat dicht bij het volk. We zijn aan te raken, maar vooral; We begrijpen uwes!
Een stem op de Bossche Volkspartij is een stem op jezelf!